Menu

Sportslig strategi 2020-2023

image
14. oktober 2020 kl. 22:09

Hvordan skaber vi mere glæde, fodbold og fællesskab i Skjold Birkerød?

Dette spørgsmål har været omdrejningspunktet for den nye sportslig strategi. Strategien skal frem til 2023 være fundamentet for klubbens sportslige drift og udvikling.

Skjold Birkerød består af knap 1000 medlemmer og 100 trænere, forældretrænere, assistenter, ungtrænere, holdledere samt et hav af forældre, der på forskellig vis bidrager til klubben. Den sportslige strategi tydeliggør, hvordan vi sammen fremmer og lever op til ambitionen om at være en klub, hvor ‘glæden ved fodboldspillet, fællesskaber og god sund træning til alle er i fokus’.

“Strategien skal således ses som et fagligt funderet arbejdsredskab målrettet klubbens frivillige trænere samt ledere,” forklarer formand for bestyrelsen, Henrik Sloth.

Strategien lægger op til, at fodbold i Skjold Birkerød har fire pejlemærker:
  1. Fællesskab og høj trivsel er afgørende for deltagelse og udvikling for alle.
  2. Fodbold er et holdspil, hvor vi bygger på og udvikler vores individuelle færdigheder - unset alder, køn og social baggrund.
  3. Trænerne i Skjold Birkerød er rollemodeller og kulturbærere, der fokuserer på udvikling frem for resultater.
  4. Skjold Birkerød skaber gode rammer for et godt fritidsliv for så mange som muligt så længe som muligt.

Fra holdning til handling Bestyrelsesmedlem Marianne With Bindslev, der også er med i klubbens sportsudvalg forklarer: “For mange vil pejlemærkerne ikke være nye, fordi de sætter ord på en tilgang, vi langt hen ad vejen praktiserer allerede. Men vi har haft brug for at arbejde endnu mere med, hvordan vi omsætter værdierne og tilgangen endnu mere til handlinger på banen. Sideløbende med strategien har vi derfor også sat flere ord på hvorfor vi ikke selekterer i a- og b-hold, men niveaudeler inden for træning og kamp langt op i ungdomsrækkerne, at vi opfordrer til og understøtter sociale aktiviteter på tværs på hver årgang og hvordan vi udvikler teknisk kompetente holdspillere i klubben. Marianne fortsætter:

“Fodbold - særligt børne- og ungdomsfodbold - er mange steder i Danmark præget af et stort fokus på resultater frem for udvikling. Det kan betyde, at træning og kamp lægges meget an på at stimulere de bedste, de fysisk stærke og drengene. Strategien er et forsøg på en gang for alle at sige: Skjold Birkerød er en breddeklub, hvor vi fokuserer på trivsel og udvikling af alle.”

Alle trænere præsenteres løbende for strategien, ligesom den fremlægges på forældremøder.

“Det værste, der kan ske er, at vi siger: Det var det, nu kan vi godt gemme den på drevet og glemme alt om den. Heldigvis i en situation, hvor vi kan prioritere at ansætte sportslige ledere som daglige sparringspartnere for vores trænere og frivillige. Det er gennem de sportslige ledere og trænere, strategien skal omsættes til handling,” siger Henrik Sloth.

Strategien er udviklet i klubbens sportsudvalg med input fra bestyrelse og sparring fra samarbejdsklubben FCK. Den bygger på klubbens værdier om ‘udvikling’, ‘fællesskab’ og ‘mod’ samt DBU’s strategiarbejde for børn og unge, ‘Handlinger og holdninger’. Den har ligeledes været sendt til høring hos klubbens medlemmer.

Du kan læse strategien her:

Luk