Menu

Vedtægter

 

§ 1 Foreningens navn

1.1 Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

§ 2 Foreningens hjemsted

1.1 Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune

§ 3 Foreningens formål

3.1 Foreningens formål er, at drive en fodbold- og futsalklub og skabe de bedst mulige betingelser for udøvelse af denne idrætsgren.

§ 4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Kontingent

5.1 Kontingent og eventuelle gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende fritage medlemmer helt eller delvis for at betale kontingent. Er et medlem i restance udover 1 måned, kan medlemmet udelukkes fra deltagelse i træning, kampe og øvrige arrangementer. Opkrævningsform og betalingsperioder fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamlingen

6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Indkaldelse sker på klubbens hjemmeside eller i tilsvarende medie. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

6.4 Alle fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. For medlemmer der ikke er fyldt 16 år, har forældre stemmeret.

6.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.

6.6 Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

8.2 Bestyrelsen består af mindst 6 og maks. 8 medlemmer, heraf en formand.. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med som minimum en kasserer.

8.3 Formanden vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, hvor halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Der tilstræbes en bredde i bestyrelsens sammensætning, der afspejler medlemssammensætningen.

8.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen vil det være formandens stemme, der er afgørende.

8.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§ 9 Regnskab/økonomi

9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Regnskabet skal bidrage til transparens i forhold til indtægter og udgifter for den enkelte afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 10 Dispositionsret

10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Vedtægtsændringer

11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

§ 13 Ikrafttræden

13.1 Disse vedtægter træder i kraft d. 1. april 2019 og afløser tidligere vedtægter.

Luk